• 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес
Основна За бизнеса Правила на взаимодействие

Правила на работа на дистрибутора

Етичен кодекс
Правила за работа в средствата за масова информация 
Правила за работа в интернет 

Етичен кодекс 
 1. Професионално ръководство
 2. Представяне на маркетинговия план
 3. Пример за възможен доход
 4. Ежемесечна покупка
 5. Международно спонсорство
 6. Дистрибуторите не са служители на Vision
 7. Спонсорство
 8. Публикации в медии, реклама, използване на името, фирмените знаци и авторските права
 9. Работа в други МЛМ компании
 10. Смяна на спонсора
 11. Прехвърляне на договора
 12. Прекратяване на работата на дистрибутора
 13. Семеен договор
 14. Преподписване
 15. Дистрибутор и клиент
 16. Мерки за въздействие
Права и задължения на дистрибуторите на Vision 

Положението от настоящия раздел са нормите на поведение, които е длъжен да спазва всеки дистрибутор. Тези правила са приети за определяне на функциите, задълженията и правата на дистрибуторите в отношенията им един към друг, а също така и за определяне на взаимоотношенията между дистрибуторите и Компанията. Целта на правилата е да се създаде система от взаимоотношения, като едновременно се спазват правата на всеки дистрибутор и не се ограничава неговата свобода на действие в бизнеса.

1. Дистрибуторът се задължава да се грижи за репутацията на Компанията, като се придържа към високите етични принципи, отговарящи на духа на сътрудничество между дистрибуторите.
2. Основна цел на дейността на Vision — пропаганда на философията Избор на Отлично Здраве и културa на здравословен начин на живот, стремящи се към запазване и укрепване здравето на населението, а също така профилактика на заболявания, свързани с неправилен начин на живот при деца и възрастни.
3. Дистрибуторът не трябва да тълкува по свой начин описанията на продуктите и услугите върху етикетите или в официалните документи на Компанията.
4. Дистрибуторът има право да рекламира продукцията на Vision само в съответствие с Правилата и другите официални документи на Компанията.
5. На дистрибуторите на Vision се забранява да пропагандират методи за получаване на доходи, различни от тези, които се изчисляват в официалните документи на Компанията.
6. Всички дистрибутори са длъжни да спазват отделните точки на подписания от тях договор.
7. Всеки дистрибутор е длъжен да поддържа коректни отношения с всички други дистрибутори на Компанията.
8. Дистрибуторите са длъжни според своите възможности да предотвратяват нарушаването на етиката, като своевременно съобщават на служителите на Компанията за всяка незаконна дейност, осъществявана от други дистрибутори.
9. Дистрибуторите са задължени да работят по такъв начин, че от законова гледна точка дейността им да бъде коректна и да не накърнява репутацията на Vision и нейните дистрибутори.

1. Професионално ръководство

Дистрибуторите са задължени да осъществяват своята дейност, спазвайки етичните и професионални принципи, които спомагат за утвърждаване на репутацията на Компанията и самите дистрибутори. Поведението на дистрибуторите не трябва да накърнява престижа на Компанията и да се отразява отрицателно на дейността на другите дистрибутори. Дистрибуторите са длъжни да се държат учтиво и с уважение към всички лица, с които влизат в контакт в процеса на работа. Всеки дистрибутор носи лична отговорност за поддържане на репутацията на Vision. Компанията сключва договор с дистрибутора, разчитайки на неговата честност и порядъчност, на способността му професионално да изпълнява своите задължения и гарантира същото отношение от своя страна.

2. Представяне на маркетинговия план 

Дистрибуторите са длъжни да представят обективно на потенциалните дистрибутори на Компанията дейността на Vision в рамките на нейния Маркетингов план. Преди подписването на Договора, спонсорът е длъжен да предостави цялата информация, съдържаща се в правилата за поведение на Vision, с цел кандидатът обективно да оцени дейността на Компанията.

Канейки кандидат на презентация на Vision и нейния Маркетингов план, дистрибуторът е длъжен да обясни следното:
— дистрибуторът е независим предприемач;
— презентацията е опознавателна среща, която не задължава с нищо;
— презентацията не е мероприятие за изучаване на потребителското търсене;
— презентацията е разказ за дейността и възможностите на Компанията.

Дистрибуторите могат да разказват за постигнатия от тях стандарт на живот като резултат от успешната дейност, осъществявяна съвместно с Vision. Като примери могат да бъдат дадени пътешествия, покупка на автомобил, недвижима собственост и др.

3. Пример за възможен доход

По време на презентацията на Маркетинговия план е необходимо да се подчертае невъзможността за увеличаване на собствените доходи чрез средства, които противоречат на положенията от настоящия Правилник или другите официални документи на Vision. Дистрибуторът трябва ясно да обясни на всички кандидати, че успехът на тяхната дейност зависи изключително от положените усилия. В началото на презентацията дистрибуторът има право да предупреди, че всички примери се дават в качеството им на илюстрации към Маркетинговия план. Дистрибуторът не трябва да преувеличава възможните доходи или да утвърждава, че успехът е гарантиран. Примерите трябва да се дават единствено с цел да илюстрират използването на Маркетинговия план в работата. Дистрибуторът трябва да подчертае, че позоваването на доходите е направено изключително с пояснителна цел.

4. Ежемесечна поръчка

Всеки дистрибутор има право да направи ежемесечна минимална поръчка, предвидена от Vision, за да има квалификация на Старши Консултант и право да получава комисионни, дори ако е спонсорирал само един дистрибутор.

5. Международно спонсорство

VISION е компания, работеща на международно ниво. Нейни дистрибуторски мрежи съществуват в много страни. С оглед нарастващата активност на Vision в световен мащаб, всеки дистрибутор получава възможност да се включи в престижна международна дейност. Като се задължава да спазва посочените по-долу изисквания, дистрибуторът може да осъществява своята дейност във всяка страна, където работи Vision или една от нейните дъщерни компании /представителства/, които са упълномощени да реализират програмата на мрежовия маркетинг, спазвайки законодателството на държавата, на чиято територия осъществяват дейността си.

6. Дистрибуторите не за служители на Vision 

Дистрибуторът е лице, което работи самостоятелно и независимо от Компанията. Дистрибуторите не са служители или персонал на Vision и нямат право да утвърждават, че са щатни служители на Компанията. В тази връзка дистрибуторите нямат право да посочват подобно нещо в своите визитни картички или в друга документация. Дистрибуторът носи отговорност за задълженията и разходите, свързани единствено с развитието на неговата собствена дейност. Компанията не носи отговорност за задълженията на Дистрибуторите, а Дистрибуторите не отговарят за задълженията на Компанията.

7. Спонсорство

Необходимо е дистрибуторът не само да управлява активно работата на групите, които влизат в неговата мрежа, но и да им оказва подкрепа. Вашата задача в качеството на спонсор е добре да подготвите своите дистрибутори, тъй като техният бизнес се явява част от Вашия бизнес. От една страна, спонсорът непосредствено контролира работата на своята група, а от друга – помага на своите дистрибутори да организират работата си. Спонсорът трябва да направи всичко възможно, за да бъде в непосредствен контакт със своите дистрибутори, тъй като носи лична отговорност за спазването на всички положения от настоящия правилник. Спонсорът има право да дава инструкции на своите дистрибутори по телефона или по пощата. Спонсорът трябва да споделя със своята група всяко нововъведение на Компанията и да се убеди в това, че дистрибуторите са го разбрали правилно. В случай че Спонсорът не може да организира своя собствена група или да я ръководи умело, той може да се обърне за помощ към друг дистрибутор, който да му окаже съдействие.

8. Публикации в медии, използване на името, фирмените знаци и авторските права

Не се разрешава на дистрибуторите да публикуват, демонстрират или използват каквито и да било материали, в които се съдържат или описват името, символиката или фирмените знаци, принадлежащи на Vision, освен ако тези действия не са одобрени от Компанията. Рекламната дейност на дистрибуторите в пресата може да се осъществява в строго съответствие с правилата установени от Компанията в “Правила за осъществяване на рекламна дейност от дистрибуторите на Vision International People Group в средствата за масова информация”, утвърдени от Съвета на Директорите на Компанията. Указаните правила се отнасят също така за брошури, диплянки, книги и други печатни материали, които дистрибуторите имат намерение да издават с рекламна цел.

Името и фирмените знаци на Компанията се явяват нейна собственост и отличават продукцията на Компанията от продукцията на другите компании, присъстващи на пазара. В тази връзка те трябва да бъдат надеждно защитени с цел да се избегне възможно заблуждаванена потребителя.

Продукцията Vision се ползва с голям интерес на пазара. Други компании могат да се опитат да продават подобна продукция, използвайки името и фирмените знаци на компанията Vision International People Group, които са със защитени авторски права. Като се опира на действащото законодателство, Vision възпрепятства използването на своето име, емблеми, търговски и фирмени знаци от трети лица. Всеки път, когато се използват незаконно името и символиката, на Компанията се нанася сериозна морална и материална вреда. Във връзка с това Vision забранява каквото и да било използване на своето име, фирмени знаци, емблеми и други символи дори на своите дистрибутори, ако нямат писменно разрешение от Компанията. Ако дистрибуторът бъде заподозрян в некоректно или забранено използване на името и фирмените знаци на Vision, ще му бъде предложено да изпрати в Компанията образец на разпространяваната продукция, за да бъде взето решение по този въпрос.

При използването на името и фирмените знаци на Vision International People Group в рекламни материали от обзорен характер както печатни, така и аудиовизуални, е необходимо да се спазват интересите на Компанията. Както вече беше отбелязано, името и фирмените знаци на Компанията трябва да бъдат защитени от незаконно използване от трети лица. Тази част от Правилника определя процедурата, която трябва да се спазва с цел да се осигури законно използване на името и фирмените знаци на Vision International People Group от страна на дистрибуторите.

С цел да бъде запазен единния фирмен стил, само Компанията или упълномощени представители могат да определят образци за бланки, пощенски пликове, визитни картички и други документи, които съдържат името и логото на Vision. Визитните картички и бланките за писма могат да включват само следната информация:
 • иметое Vision International People Group, след което трябва да бъде добавено “Независим дистрибутор”;
 • Вашето име, адрес и телефонен номер.
При промяна на някой от образците, Vision информира за това дистрибуторите. В съответствие с действащите правила, не се разрешава да се публикуват в устна или писмена форма в каквато и да било реклама, заявления от медицински характер, утвърждения за терапевтично, лечебно действие на продукцията на Vision. 

Забранява се да се правят некоректни забележки, касаещи продукцията на Vision. Всички описания на продуктите трябва да съответстват на тяхното описание в официалните печатни документи на Компанията. 

Забранява се да се продава или рекламира продукция на Vision в магазините или на сергии, включително в козметични, фризьорски салони и аптеки. По отношение на дистрибуторите, нарушили положенията от Правилника за използване на името, зарегистрираните фирмени знаци или други материали с защитени авторски права, могат да бъдат предприети следните санкции: 
 • лишаване от право на използване на името и фирмените знаци на Vision;
 • изискване на компенсация за злоупотреба с фирмените знаци и символи на Vision;
 • разтрогване на договора с Vision.
Дистрибуторът е длъжен незабавно да съобщи в представителството на Vision в страната, в която работи, за всяка възможна забележка или предупреждение от страна на органите на властта.

9. Работа в други МЛМ компании

Дейността на дистрибутора трябва да се осъществява в съответствие с действащите Правила. Дистрибуторът е длъжен да работи в рамките на правовите и социалните норми, които определят неговата дейност. В периода на действие на договора, дистрибуторът се задължава да не се занимава с дейност, която е конкурентна на неговата търговска дейност във Vision, в частност да рекламира и разпространява продукция, която може да прави конкуренция на продукциятата на Vision. Дистрибуторът не трябва да прибягва към каквато и да е нелегална търговска дейност. Съгласно положенията от настоящия Правилник, Компанията се задължава да поддържа и участва в развитието на успешната дейност на дистрибуторите, които представят нейната продукция и възможности на пазара. В случай на нарушаване на посочените условия и некоректно поведение от страна на Дистрибутора като:
 • паралелна работа в друга компания на мрежовия маркетинг;
 • набиране на дистрибутори чрез разпространение на видеокасети и печатна продукция на друга компания;
 • дискредитиране на Компанията и нейните лидери;
 • разрушаване на дистрибуторската мрежа,
Компанията си запазва правото във връзка с посочените нарушения, да разтрогне договора с дистрибутора или да преустанови неговата дейност за определен период (по преценка на Компанията).

10. Смяна на спонсора

Потенциалният дистрибутор избира своя спонсор от средите на дистрибуторите, които вече работят в Компанията и са готови да го спонсорират. Кандидатът има право да си избере спонсор преди подписването на договор с Vision. По време на своята дейност дистрибуторът няма право да сменя своя спонсор.

11. Прехвърляне на договора 

Дистриуторът има право да прехвърли своя договор, подписан с Vision, на близки роднини (съпруг, деца и родители). Дистрибуторът е длъжен да подаде в Компанията запитване в писмен вид с приложено копие от договора, в което той заявява своето желание да прехвърли всички права от своя договор на друго лице. Към заявлението трябва да бъде приложено фотокопие на паспортните данни на новия притежател на договора и потвърждение на неговото съгласие за прехвърлянето. След внимателна проверка на представените документи Компанията взема своето решение. В случай на прехвърляне на договора на роднините се предават не само правата, но и задълженията на дистрибутора. При прехвърляне на Договора на роднините дистрибуторът има право да подпише нов Договор не по-рано от една година.

12. Прекратяването на работата на дистрибутора 

Дистрибуторът има право да прекрати своята дейност, като уведоми писмено Компанията. Прекратявайки своята дейност, дистрибуторът губи всички права, отстъпки и привилегии, свързани с дейността на Vision. Дистрибуторът трябва да подаде в Компанията запитване в писмен вид с приложени копия от договора и паспорта. Сътрудник на Компанията внимателно проверява личността на заявителя, като в този случай се изисква личното присъствие на дистрибутора или нотариална заверка от желаещия да анулира своя договор. Правилата на Компанията строго забраняват да се анулира договор на друг дистрибутор. Ако Компанията бъде известена за нарушаването на това правило, тя си запазва правото да предприеме по отношение на дистрибутора съответните санкции. Веднага след разтрогване на договора, дистрибуторът е длъжен да прекрати своята дейност заедно с използването на името и символите на Компанията. При прекратяване на Договора дистрибуторът има право да подпише нов Договор не по-рано след 1 година.

13. Семеен договор

Съпрузите не могат да имат отделни договори. Съпрузите са длъжни да подпишат общ семеен договор. Единият от съпрузите се явява в качеството на основен собственик на договора, а другият – на партньор. Дистрибутори, които са работили в Компанията и са решили да сключат брак след регистрацията им като дистрибутори на Vision, имат правото всеки да запази своя Договор, създавайки свои структури. В случай на развод дистрибуторът, който се явява в качеството на партньор, има право да подпише нов договор с Компанията със същия спонсор. Компанията разглежда индивидуално всеки отделен случай. Дистрибуторът има право да внесе в семеен Договор като партньор само официалния си съпруг (съпруга).

14. Преподписване 

Всеки нов дистрибутор е длъжен да подпише само един договор с Компанията. Етиката на Компанията строго забранява подписването на втори договор при валидно действие на първия. Ако Компанията бъде известена, че дистрибуторът е подписал втори Договор и спонсорира потенциални дистрибутори под този договор, Компанията има право да предприеме следните санкции:
 • да анулира втория Договор;
 • да обедини Договорите под първия подписан и да пренесе групата и закупките от втория подписан договор под първия;
 • да спре действието на договора на спонсора, който е преподписал дистрибутор със срок от един до няколко месеца;
 • да спре действието на договора на преподписания дистрибутор със срок от един до няколко месеца;
15. Дистрибутор и клиент

Основната дейност на дистрибуторите на Vision е пропаганда на философията Избор на Отлично Здраве и културa на здравословен начин на живот, които са основната ценност на Компанията и са в интересите на запазване и укрепване здравето на населението, а също така профилактика на заболявания, свързани с неправилен начин на живот при деца и възрастни.

Разпространяването на философията и идеологията на Компанията са свързани в това число и с разпространяването на информация за здраве (печатна продукция, аудио- видеокасети, CD с презентационни материали) и информации за такива атрибути на здравето като биологично активните хранителни добавки, козметика и други продукти на Компанията, използването на които подпомага укрепването на здравето на всеки човек. Дистрибуторът се задължава да бъде възпитан и тактичен. Всяко представяне на продуктите трябва да бъде пълно, достоверно и трябва да включва правилата за ползване и предпазване, които са на етикетите, а също така и съпровождащите го печатни материали, издадени от Компанията. В случай че клиентът се намира под медицинско наблюдение, дистрибуторът трябва да предложи на клиента да се посъветва със своя лекар преди да промени системата на хранене. 

16. Мерки за въздействие

Дистрибуторът, който е бил известен за нарушаване на правилата, трябва да съобщи за това на нарушителя и да обсъди неговата постъпка. На нарушителя трябва да се обясни целта на съответното правило. Голяма част от нарушенията са резултат от неправилното разбиране на правилата. В повечето случаи спокойното обсъждане и разясняване на правилата са достатъчни за разрешаването на проблема. Ако нарушителят е разбрал правилото и е съгласен да действа в съответствие с него, няма необходимост да се съобщава на Компанията за нарушението. В случай че нарушителят откаже да действа съгласно правилото, дистрибуторът може да изпрати в Компанията подробно описание на конкретния случай на съответна бланка. Подаването на лъжлива информация е нарушение на Правилото за поведение и поражда след себе си подвеждане под отговорност. При постъпване на дадено заявление в Компанията ще бъде дадена възможност на всяка от страните да представи доказателства, потвърждения и писмени заявления.

Компанията създава и осигурява всички необходими условия на своите дистрибутори, но ако Компанията бъде известена за нарушаване на едно от положенията на Правилника, тя има право да предприеме по отношение на дистрибутора следните санкции:
 • да преустанови дейността на дистрибутора за определен период от време (по преценка на Компанията). През това време дистрибуторът губи всяко право на привилегии и няма право да записва нови дистрибутори. Дистрибуторът се лишава от правото да прави закупки и да получава комисионни. В случай че бъде уведомена за нарушаване на правилата на поведение и етика, Компанията изпраща на дистрибутора и висшестоящия спонсор писмо. В течение на 10 дни от момента на получаване на писмото, дистрибуторът е длъжен да се свърже с Компанията за изясняване на ситуацията.
 • едностранно да разтрогне договора с дистрибутора без каквито и да е компенсации. Компанията уведомява дистрибутора за разтрогването на договора с писмено известие, изпратено на последния посочен в официалните документи адрес. Договорът се смята за разтрогнат от датата, посочена в писменото заявление. Причините, предизвикали разтрогване на договора, също се описват в предизвестието.

Правила за работа в средствата за масова информация 

Правила за реда на осъществяване на рекламна дейност в средствата за масова информация от дистрибуторите на Vision International People Group

Настоящите правила са разработени с цел регулиране рекламната дейност на дистрибуторите в средствата за масова информация и са насочени към увеличаване ръста на продажбите, разширяване на дистрибуторската мрежа, защита на потребителите от недостоверна информация за продуктите, а също така за поощряване на конкуренцията сред дистрибуторите на Vision International People Group (по-нататък в текста — Компанията). Тези правила са задължителни за всички дистрибутори на Компанията. Компанията си запазва правото да променя долуизложените правила, като своевременно извести дистрибуторите.

1. Под средства за масова информация следва да се разбира периодичен печат (вестник, списание, алманах, бюлетин и др.), телевизионен канал, радиостанция, сайт и страница в сайта в международната мрежа интернет, които периодично (не по-рядко от един път в годината) разпространяват информация за неопределен кръг лица.

2. Под рекламна дейност на дистрибутора на Компанията се разбира разпространяването от него или от трето лице по негова поръчка в средствата за масова информация на сведения за възможностите за делово сътрудничество с Компанията, за нейната продукция и възможностите за нейното закупуване.

3. Дистрибуторът има право по собствена преценка и спазвайки правилата установени в т. 5:
 • да осъществява рекламна дейност в средствата за масова информация в удобна за него форма;
 • да използва в рекламните си материали информация, която присъства в официалните документи на Компанията, в нейните рекламни материали и Ръководство на дистрибутора;
 • да използва в своите реклами фирмените наименования на Компанията;
 • да използва в рекламните си материали информация, съдържаща се в информационните канали на Компанията –списание Vision Planet и в корпоративния сайт (www.vipgroup.net) с условието за задължително позоваване на тези издания на Компанията;
 • да използва образците на рекламните материали одобрени от Компанията според правилата на настоящия документ;
 • да използва в рекламните материали търговските знаци на Компанията.
4. Дистрибуторът няма право:
 • да публикува в рекламния материал невярна информация за продуктите на Компанията;
 • да заблуждава потребителите като преувеличава размера на възможните доходи и твърди, че успехът е гарантиран без усилия от страна на дистрибутора;
 • да използва в рекламните материали сведения, съдържащи поверителна информация за Компанията или за други дистрибутори;
 • с материалите си да нанася вреда на дистрибуторите или Компанията.
5. Рекламната дейност на дистрибутора може да се осъществява след предварително писменно разрешение от Компанията. Изключения са случаите, предвидени в т.9. Също така дистрибуторът трябва да регистрира дейността си, съобразно законодателството на страната, в която работи.

6. За разрешение за поместване на рекламни материали, дистрибуторът трябва да се обърне към дистрибуторската служба в страната, на чиято територия са регистрирани средствата за осведомяване и да подаде писменно заявление, в което да посочи тези средства и приблизителен период на публикацията, дата на излизане на теле- и/или радиопредаването, поместване в интернет на рекламен материал и копие от свидетелството за регистрация на дейността си, съобразно законодателството на страната, в която работи. 

Заявлението може да се подаде лично или от името на друг дистрибутор, а също така и да бъде изпратено по пощата (обикновена или електронна). Към заявлението дистрибуторът е длъжен да приложи:
 • пълния текст на рекламната обява или статия, която желае да публикува;
 • касета с аудио или видео запис на материала за разпространение;
 • пълна разпечатка на съдържанието в сайта или страницата в сайта, на която възнамерява да публикува в интернет, като се указва съответния електронен адрес.
7. Дистрибуторската служба изпраща заявленията до Юридическия отдел в страната си, който го разглежда по същество за съответствия между информацията, съдържаща се в рекламните материали и официалните документи на Компанията, данните за нейната продукция, а също и за рекламните материали, създадени от Компанията.

При необходимост Юридическият отдел нанася необходимите поправки в текста на рекламния материал, представен от дистрибутора за одобрение в Компанията. Дистрибуторите са длъжни да се съобразят с поправките, измененията и допълненията, внесени от експертите на Компанията относно рекламния материал (както по същество, така и редакционни). Препоръките на Компанията по отношение на рекламния материал трябва да бъдат стриктно изпълнени от дистрибутора. Юридическият отдел изпраща на дустрибутора отговор в писмена форма чрез Дистрибуторската служба.

8. Дистрибутор, който е получил разрешение за публикуване на рекламен материал в средствата за масова информация, е задължен да го представи във вида, в който е указан в разрешението, съобразявайки се с всички поправки.

9. Ако рекламният материал се ограничава до възпроизвеждане на реклами, вече утвърдени от регионалните подразделения на Компанията, достатъчно е да се уведоми сътрудникът на Компанията и да се предостави копие от свидетелството за регистрация на дейността си, съобразно законодателството на страната, в която работи.

10. Тези правила важат също така и за издаването на брошури, диплянки, книги и други печатни материали от дистрибутора.

11. Дистрибутори, които нарушават реда за водене на рекламна дейност или публикуват материали без разрешението на Компанията или въпреки такова разрешение, носят отговорност предвидена в Етичния кодекс, а също така гражданска и наказателна отговорност според действащото законодателство.

Правила за работа в интернет

Въведение
Права на дистрибуторите
Задължения на дистрибуторите
Отговорности
Терминология

1. Въведение

Тези Правила регламентират работата на Дистрибуторите на Компанията в интернет, определят задължителните за всички Дистрибутори на Компанията права и задължения, касаещи използването на:
 • Името на Компанията 
 • Продуктите на Компанията 
 • Логото и търговските знаци на КомпаниятаЕтичните норми по рекламирането и популяризирането на сайтове 
 • Взаимоотношенията между Дистрибуторите и лицата, изготвящи и популяризиращи страниците им в интернет, с Компанията и посетителите на собствените уебстраници (сайтове) на дистрибуторите.
2. Права на дистрибутори

Дистрибуторът има право:
2.1. Да създава самостоятелно или с помощта на трети лица уебдокументи (страници, сайтове) възмездно или безвъзмездно и да ги публикува в интернет.
2.2. Да използва в дизайна на своите сайтове Логото на Компанията, названията и описанията на Продуктите на Компанията, текстове, взети от сайтовете на Компанията, без да внася в тях корекции и промени, които биха променили смисъла на тези материали.
2.3. Дистрибуторът има право да слага на сайта си препратка към официалния сайт на Компанията за сключване на договор с Компанията. Договор с Компанията може да бъде сключен само през официалния ѝ сайт.
2.4. Свободно да обсъжда Продуктите на Компанията във Форуми, Чатове, Конференции, Книги за Гости и списъци с новини във всякакви сайтове, да изказва свое мнение за техните компоненти, условия и резултати от приложението им, като непременно спазва правилата на съответните Форуми, Чатове, Конференции, Книги за гости и списъци с новини.
2.5. Да използва групи новини, общоизвестни и легално действащи системи за разпращане на пощенски съобщения с цел получаване и предоставяне на информация за своята дейност, касаеща работата в Компанията.
2.6. Да използва при изготвянето на своето уебпредставителство препратки към Сайтовете на Компанията, а също и да включва в кода на страниците на своите сайтове специално изготвените от Компанията елементи от кода за интегриране на Лентите за новини на Компанията.

3. Задължения на дистрибуторите

Дистрибуторът е длъжен:
3.1. На началната страница на своя сайт с ясен и четлив шрифт да отбележи, че сайтът принадлежи на независим дистрибутор на Компанията, както и да посочи трите си имена.
3.2. На началната страница на своя сайт да сложи препратка към официалния сайт на Компанията.
3.3. Да се регистрира като физическо лице.
3.4. Преди публикуването на сайта в интернет да изпрати текстовете и снимките за сайта в Отдел Етика към Отдела за работа с дистрибутори на Компанията, за да се провери съответствието с изискванията, залегнали в „Правила за реда на осъществяване на рекламна дейност в средствата за масова информация от дистрибуторите на Vision International People Group” и етиката на Компанията.
Забранено е публикуване на материали преди получаване на разрешение от Отдел Етика на Компанията. В случай че ще бъде публикувана информация на език, различен от руски, дистрибуторът е длъжен да приложи към изпратения материал пълен превод на руски език, като съхрани структурата и оформлението според езиковата версия, на която ще бъдат публикувани материалите.
3.5. Дистрибуторът няма право да използва на своя сайт думите "продажба" и "магазин" от свое име. Продажбата на продукти както на дистрибуторите, така и на клиентите се осъществява само от Компанията. Дистрибуторът разпространява информация за философията на Компанията (Възможност за Отлично Здраве), за основните ценности на Компанията, за продуктите на Компанията, за официално публикуваните резултати от използването на продуктите, за собствените резултати от използването на продуктите на Компанията, за принципите на работа на Компанията, а също и предоставя услуги за закупуване на продукти по заявка на клиента.
3.6. При изготвяне на уебдокументи, използващи текстови или само графични материали, свалени от сайтовете на Компанията (сайтовете на Дистрибуторите на Компанията) да публикува на всеки взаимстван документ следната фраза: "Материалът за тази страница е свален от сайта на Компанията (сайта на независим дистрибутор с неговите три имена) със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочване на URL с действащата хипертекстова препратка към сайта на Компанията (сайта на независимия дистрибутор)".
3.7. Дистрибуторът няма право да взаимства дизайна, неговите елементи и общата идея на Корпоративния сайт www.vipgroup.net, а също така и от други сайтове със запазени права.
3.8. Да контролира рекламната кампания и съдържанието на своите сайтове, да не използват текстова и графична информация, несъответстваща на етиката на Компанията (публикуване на страниците на рекламна информация с еротично, порнографско или друго съдържание), спам (неправомерно масово разпращане на нежелани съобщения по електронната поща).
3.9. Дистрибуторът няма право да се занимава с неправомерно масово разпращане на нежелани съобщения по електронна поща (спам), независимо от характера на разпращаната информация.
3.10. Редовно да контролира съдържанието на Книгите за гости, Форумите, Чатовета на своите сайтове и незабавно да отстранява всяка информация, противоречаща на етичните норми на Компанията и уронващи нейната репутация.
3.11. Да се отнася с уважение към Компанията, към нейните продукти и Лидери, да не допуска никакви изказвания и действия, уронващи репутацията на Компанията.
3.12. Дистрибуторът няма право да използва свои уебстраници (сайтове) за получаване на доход, непредвиден от Маркетинговия план на Компанията.
3.13. Всички дистрибутори, които имат сайтове, трябва да ги приведат в съответствие с Правилата за работа на дистрибуторите в интернет.
3.14. На сайта на Компанията ще бъдат публикувани линкове само към сайтовете на тези дистрибутори, които са преминали проверка в Отдела за работа с дистрибуторите и съответстват на всички изисквания на Компанията.

4. Отговорности 

Дистрибутори, нарушили правилата за работа, регламентирани с този документ, носят отговорност, предвидена в Етичния кодекс на Компанията, а също и гражданска или наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.

5. Терминология

Тази част определя използваната от Компанията терминология, отнасяща се към различни форми на взаимодействие между Компанията и Дистрибуторите, за да се внесе еднозначно разбиране на специалните термини, използвани при работа в интернет.

Кратък речник на термините:

5.1. Уебдокумент: всеки електронен документ, достъпен в интернет. Така всички страници от сайта на Компанията са свързани уебдокументи.
5.2. Уеббраузър: програма за преглед на уебдокументи. Най-разпространени са Гугл Хром (Google Chrome), Интернет Експлорър (Internet Explorer), Нетскейп Навигатор (Netscape Navigator), Опера (Opera).
5.3. Мета-етикети/мета-тагове: незадължителни специални служебни елементи на уебдокумента, които, без да влияят върху външния му вид, имат значение за търсещите системи и каталози (директории).
 • Мета-етикет "Title" съдържа наименованието на уебдокумента, което е изобразено и в най-горната част на прозореца на уеббраузъра.
 • Мета-етикет "Keywords" съдържа така наречените "ключови думи", които помагат за правилното намиране на уебдокумента от търсещите машини. 
 • Мета-етикет "Description" съдържа описание на уебдокумента, характеризиращо неговото съдържание.
5.4. Търсещи системи (каталози, рейтинги) – специализирани уебресурси, които помагат на потребителите в интернет да намират уебдокументите, съдържащи търсената информация.
5.5. Системи за обмен на банери - специализирани уебресурси, които основно осигуряват взаимна обмяна между сайтовете на специални текстови или графични елементи - банери, съдържащи рекламен материал. 
5.6. Чат, Форум, Книга за гости, Конференция - най-разпространените интерактивни форми на общуване между интернет потребителите, предоставени от някои уебресурси (възли).
5.7. Неетични ресурси - уебресурси (страници, сайтове), съдържащи информация, забранена от законодателството в страната, в която работи Дистрибутора и несъответстваща на етичните норми на Компанията, например: пропаганда на насилие, разпространение на порнография и еротика, хазартни игри.
5.8. URL (Адрес в интернет) - буквен или цифров адрес на уебдокумента в интернет (например адресът на Корпоративния сайт на Компанията в интернет е www.vipgroup.net) 
5.9. Сайтовете на Компанията - Корпоративният сайт на Компанията www.vipgroup.net и официалните сайтове на Регионалните представителства на Компанията, към които водят препратки от началната страница на Корпоративния сайт.