• 5
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес

Условия на договора на дистрибутора с Vision International People Group

В случай на неспазване на едно от долупосочените условия или вписване на невярна информация от Дистрибутора, към Дистрибутора могат незабавно да бъдат предприети мерки за установяване на отговорността, включително и едностранно разтрогване на Договора от страна на Компанията без  каквито и да е компенсации.

Vision Holdings Limited (наричана по-нататък “Vision” или "Компанията") е общност от дистрибутори, действащи на принципа на прякото разпространение на продукция и/или услуги, а именно: продукти с оздравително действие, козметика, дрехи, а също така и всякакиа други продукти или услуги, за чиято продажба Компанията може да вземе решение във всеки един момент.

 1. Всеки нов дистрибутор има право да сключи настоящия Договор, ако е пълнолетен, напълно дееспособен и отговаря на условията, предявени към Дистрибутора и определени в “Правила на работа на Дистрибутора на Vision”.
 2. Всеки нов Дистрибутор се задължава да подпише само един Договор с Компанията и да потвърди отсъствието на какъвто и да е интерес в друга област от търговската дейност на Компанията, с изключение на случаите, когато подобно нещо е еднозначно разрешено в “Правила на работа на Дистрибутора на Vision” и е отделно съгласувано с Компанията или с нейните представителства. 
 3. Подписвайки настоящия Договор, Дистрибуторът става независим неексклузивен разпространител на продукция или услуги по домовете. Основна задача на Дистрибутора е разпространението на продукцията на Vision чрез търсене на купувачи. Дистрибуторът има право да набира нови разпространители и се задължава да ги обучава, за да могат те, на свой ред, да станат Дистрибутори на Компанията. 
 4. За да станете Дистрибутор на Vision, не се изискват никакви инвестиции.
 5. Дистрибуторът може да получава възнаграждение в съотсветствие с Маркетинговия план на Компанията, който предвижда получаване на комисионни от дейността на дистрибуторите в неговата група. Скалата на комисионните е описана в Маркетинговия план, който може да бъде променян периодично по решение на Компанията. При контакт с потенциални разпространители Дистрибуторът не трябва да дава гаранции относно предполагаемия доход или да допуска неправдоподобни изявления относно дохода, продукцията или Маркетинговия план на Компанията. 
 6. Ако в течение на един месец Дистрибуторът не изпълни определените от Vision условия, свързани с покупката или разпространението на продукция сред крайните потребители, той не може да претендира за комисионни за този месец. Освен това Дистрибуторът губи правото върху своята група от Дистрибутори, ако не изпълни условията за разпространение на продукция сред крайните потребители в течение на 4 (четири) поредни месеца. Дистрибутор, който не е осъществил покупка в продължение на 4 (четири) поредни месеца, запазва своя спонсор, но на петия месец цялата група на този Дистрибутор се придвижва към висшестоящия активен спонсор, независимо от възможността за възобновяване на дейността впоследствие. Тази процедура се нарича degrade. Ако в течение на шест месеца след degrade Дистрибуторът не осъществи нито една покупка, неговият Договор се анулира. 
 7. Задачата на Дистрибутора се състои в разпространението на продукция чрез търсенето на крайни потребители. В тази връзка Дистрибуторът е длъжен да разпространи по-голяма част от придобитата продукция преди да придобие (поръча) нова продукция от Компанията или нейно представителство. Компанията еднозначно заявява, че покупката на продукция с единствената цел да бъдат получени комисионни е категорично забранена и противоречи на положенията и духа на Маркетинговия план, тъй като създава възможност за незаслужено получаване на комисионни. 
 8. В случай на наличие на задължения на Дистрибутора пред Компанията, Компанията удържа съответната сума от изчислените комисионни на Дистрибутора. Освен това незаплащането на поръчана и получена от представителството на Компанията продукция води до автоматично разтрогване на Договора незабавно след получаване от страна на Компанията на съответното известие. Всички комисионни, дължими преди разтрогване на Договора, ще бъдат незабавно изплатени след удръжката на споменатото задължение.
 9. Дистрибуторът има право да предлага и рекламира продукцията на Vision в мрежата Интернет само чрез уеб сайтове, лицензирани от Компанията (по-долу – Интернет-магазини). При това на Дистрибутора се забранява да рекламира и реализира чрез Интернет-магазините продукция на Vision по цени по-ниски от клиентските цени на продукцията, препоръчвани от Компанията (по-долу – Клиентска цена). Дистрибуторът има право да разработи собствена система от отстъпки за продукцията на Vision. Дистрибуторът има право да използва посочената система от отстъпки само след предварителното ѝ одобрение от страна на Компанията. 
 10. На Дистрибутора се забранява да продава или да подпомага продажбата на закупена от него в Компанията продукция чрез уеб-сайтове в мрежата Интернет, които продават или купуват под формата на търгове в мрежата (по-долу – Интернет-търгове). Дистрибуторът също така няма право да използва услугите на трети лица за предлагане на продукцията на Vision в Интернет-търговете, както и да продава продукцията на трети лица, ако Дистрибуторът знае или има основания да допуска, че продаваната от него продукция на Vision ще бъде продавана на Интернет-търгове. Разпоредбите на тази точка продължават действието си и след прекратяване действието на настоящия Договор. 
 11. Компанията гарантира на Дистрибутора, съответно на крайния потребител, високото качество на разпространяваната от нея продукция. Във връзка с това, рекламация на продукцията може да бъде осъществена от Дистрибутора единствено при наличие на предварително съгласие от страна на Компанията и в точно съответствие със законодателството, регламентиращо правата на потребителите. Дистрибуторът носи самостоятелна отговорност за възможните разходи и загуби, свързани с неговата дейност, доколкото тя се явява напълно независима. Отговорността не може да бъде възложена на Компанията.
 12. Дистрибуторът се задължава да разширява своята мрежа от търговски агенти, като осигурява обучение на набраните от него нови Дистрибутори, демонстрира им най-успешните начини за провеждане на презентация и доставка на продукция на крайния потребител. Във връзка с това Дистрибуторът е длъжен да бъде в постоянен контакт с набраните от него нови Дистрибутори, за да осигури тяхното обучение и да им помогне при развитието на тяхната търговска дейност. Дистрибуторът потвърждава, че е запознат с особените правила за набиране на нови членове, които са определени в “Правила на работа на Дистрибутора на Vision” и се задължава да ги спазва.
 13. Дистрибуторът не може да използва принадлежащите на Vision имена, емблеми, знаци или други символи без писмено разрешение от страна на Компанията. Освен това той не може да рекламира продукцията или търговските методи на Vision без писмено разрешение. Дистрибуторът се задължава да рекламира продукцията или Маркетинговия план на Vision в строго съответствие с термините, приети в разработената и разпространявана от Компанията документация.
 14. Дистрибуторът се задължава да пази в тайна конфиденциалната информация относно Компанията, включително търговските тайни на Vision, а също така и да не допуска разпространяването на сведения, които накърняват деловата репутация на Компанията.
 15. Компанията и Дистрибуторът могат да разтрогнат Договора едностранно, като уведомят за това другата страна чрез специално известие. В случай на разтрогване на Договора по инициатива на Дистрибутора, последният се освобождава от всички договорни задължения пред Компанията по отношение на Маркетинговия план, също така губи правото да набира нови агенти, а следователно и да получава комисионни. Цялата негова група преминава към спонсора му без право на възстановяване. 
  Дистрибутор, анулирал Договора си с Компанията или с когото Договорът е бил разтрогнат от страна на Компанията, има право да подпише нов Договор след 1 (една) година от датата на разтрогването. Анулирането на Договора с цел смяна на спонсора е забранено. Като дата на разтрогване на Договора се приема денят, в който Компанията е приела решение по дадения въпрос.
 16. В случай на разтрогване на Договора се запазват задълженията на Дистрибутора, свързани с вече предоставения му от Компанията или нейното представителство продукция, съгласно условията, посочени в т. 16-18.
 17. Ако Дистрибуторът извести за своето намерение да разтрогне Договора, по-рано от изтичането на 14 (четиринайсет) дни от момента на неговото подписване, Дистрибуторът има право да поиска възстановяване на заплатените на Компанията от него суми в течение на 14 (четиринадесет) дни, последващи датата на подаване на специалното заявление, след удръжката на: 
  а) суми, които подлежат на заплащане или вече са били заплатени за доставена и заплатена от крайния потребител продукция; 
  б) стойността на поръчката на вече доставената на Дистрибутора продукция, която не е върната от него или е приета от лице, което няма необходимите за това пълномощия от Vision; 
  в) стойността на поръчката на продукция, която е върната, но е повредена по вина на Дистрибутора, или сума, равна на стойността на повредената продукция.
 18. В случай, че Дистрибуторът оповести своето намерение да разтрогне Договора по-късно от изтичането на 14 (четиринадесет) дни от момента на неговото подписване, въпросът за връщането на придобитата от него, чрез Компанията или нейното представителство, продукция се решава по усмотрение на Компанията за всеки един конкретен случай. При подобно разтрогване на Договора не се допуска 100% възстановяване на заплатените от Дистрибутора суми.
 19. Ако Договорът е разтрогнат от страна на Vision, Компанията или нейното представителство са в правото си да изискат от Дистрибутора продадената продукция, ако сметнат това за необходимо, по цени и при условия, оределени самостоятелно от нея.
 20. Настоящият Договор е валиден в продължение на 1 (една) година от момента на неговата регистрация в Компанията. След изтичане на срока на действие на Договора, настоящият Договор се продължава за нов аналогичен срок при същите условия и при изпълнение от страна на Дистрибутора на задълженията, посочени в т. 3 от настоящия Договор, в случай, че една от страните не изяви желание да го разтрогне не по-късно от един месец преди изтичането на срока.
 21. Дистрибуторът признава своята дейност за напълно независима. Той намира своите клиенти и редовно им доставя продукция в качеството му на независим Дистрибутор по домовете, като не нарушава действащото законодателство. Целта на настоящия Договор не е създаването на партньорски отношения в рамките на асоциацията или общността или отношения от типа “работодател-работник” между Дистрибутора, неговия спонсор, членовете на неговата група, спонсорираните дистрибутори и/или Компанията и нейното представителство. Дистрибуторът няма право под никаква форма да поема задължения и/или да води преговори от името на Vision или да възлага отговорност на Компанията или нейното Представителство.
 22. Дистрибуторът носи самостоятелна отговорност за разходите, необходими за осъществяването на неговата търговска дейност, а също така и за неговите данъчни и социални задължения. Нито Компанията, нито нейното представителство при никакви обстоятелства не носят и не могат да носят отговорност за спазването от страна на Дистрибутора на данъчното законодателство и за правилното изчисляване и заплащане на необходимите данъци и такси от комисионни, както и за всички други разплащания или привилегии, получавани от Дистрибутора.
 23. Дистрибуторът потвърждава, че се е запознал с „Правила на работа на дистрибутора на Vision“. Търговските принципи, изложени в този документ, могат да се преразглеждат от Компанията във връзка с икономическа или търговска необходимост. Задължение на Дистрибутора е да следи за изменението на тези принципи, а също така и на методите и процедурите, установени от Компанията. 
 24. Дистрибуторът потвърждава, че се е запознал с Маркетинговия план и е разбрал неговото действие. Той потвърждава, че никой в своите изявления, не му е давал надежда, че може да получи доходи, гаранции или да извлече друга полза от своята търговска дейност с Vision без усилия и заявява, че не се опира на такава надежда в своето желание да стане Дистрибутор. Дистрибуторът съзнава, че неговият успех зависи от неговите способности и реални усилия и че няма да получи никакви комисионни, освен предвидените в плана за възнаграждение на Vision, който може редовно да бъде преразглеждан по решение на Компанията. 
 25. Дистрибуторът е информиран и съгласен с това, че Компанията може да промени сроковете и условията на настоящия Договор, а също така и търговските принципи, и Маркетинговия план. Дистрибуторът ще бъде уведомен писмено за тези изменения, задължава се да ги спазва и да действа в съответствие с новите условия. Промените се обявяват или посредством специален бюлетин или чрез съобщения в многотиражен вестник, или като са сложени в опаковката на продукцията. Всички изменения влизат в сила след 30 (тридесет) дни от оповестяването им от Компанията. Дистрибуторите могат да бъдат уведомявани за направените промени и чрез представителствата на Компанията.
 26. Дистрибуторът има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия Договор и съответно своя статут на Дистрибутор на Vision единствено на някой от своите роднини, при условие, че към момента на прехвърляне те не са дистрибутори на Vision и при наличие на писмено съгласие от Компанията.
 27. Дейността на Дистрибутора трябва да се осъществява в съответствие с действащото законодателство в мястото на неговата работа. Дистрибуторът се задължава да работи в рамките на правовите, социални и данъчни норми, определящи неговата дейност. Освен това в периода на действие на настоящия Договор, Дистрибуторът се задължава да не се занимава с дейност, която представлява конкуренция на неговата търговска дейност с Vision, предвидена от настоящия Договор, в частност да рекламира и разпростанява продукция, която е конкурентна по отношение на продукцията на Vision, а също така да бъде Дистрибутор на други Компании, които използват в своята дейност методи на разпространение на продукция (услуги) посредством мрежов маркетинг и преки продажби. Дистрибуторът не трябва да прибягва към незаконна търговска дейност или да злоупотребява с нея. Нарушаването от страна на Дистрибутора на горепосочените задължения е безспорно основание за разтрогване на Договора по инициатива на Компанията.
 28. Дистрибуторът се задължава да спазва следните принципи на честност и откровеност: 
  - адекватно да описва продукцията; 
  - ясно да обозначава условията за закупуване, гаранции, срокове на годност и обслужване; 
  - да предоставя на крайния потребител време за вземане на решение за покупка; 
  - да се държи любезно и да не оказва излишен натиск върху крайния потребител, ако предлаганата стока не отговаря на неговите потребности в съответния период.
 29. Дистрибуторът потвърждава, че е прочел и разбрал всички условия от настоящия Договор, „Правила на работа на дистрибутора на Vision“, които представляват юридическата и моралната основа на взаимоотношенията между Дистрибутора и Компанията. Всяко друго обстоятелство, поръчителство или гаранция имат сила единствено в случай, че е сключено писмено споразумение. 
  Положенията в настоящия Договор и „Правила на работа на дистрибутора на Vision“ заедно съставят договорната основа на отношенията между Компанията и Дистрибутора. 
  В случай на възможна нееднозначна или противоречива интерпретация на положенията в настоящия Договор и „Правила на работа на дистрибутора на Vision“, именно настоящият Договор се явява приоритетен и има висша юридическа сила.
 30. С настоящото Дистрибуторът изразява съгласието си да получава от Компанията информационни съобщения (в това число съобщения с маркетингов характер), изпращани на пощенския адрес на Дистрибутора, на имейла му, на мобилния му телефон чрез SMS известяване и/или по други начини, изрично посочени от Дистрибутора.
 31. Ако споровете и разногласията, произтичащи от настоящия Договор или във връзка с неговото изпълнение, не бъдат разрешени по пътя на преговори, те се предават за разглеждане в съответната съдебна инстанция съгласно правилата, действащи в мястото, в което Дистрибуторът осъществява своята дейност.